USA

Shorinjiryu Shindo Budo Kwai - Santa Clarita, California
Harmony By Karate - New York, New York
Shorinjiryu Shinzen Kyokai - Woodhaven, New York
University of Georgia Budokai - Athens, Georgia

 

CANADA

Les Ecoles Budo Kwai Shorinjiryu Shindo - Saint Jerome, Quebec
Shorinjiryu Kenkokan Karatedo ... Asa Hi Kai Karate Club - Ste Sophie, Quebec
Shorinjiryu Genbukan Karatedo Shigeru Ishino - Montreal, Quebec
Shorinjiryu Kudaka Karatedo - Guelph, Ontario

 

EUROPE

Shindo Online ... Budo at the Web - Hanover, Germany
Shorinjiryu Kenkokan Karatedo - Russia
Swiss Association of Shorinjiryu Kenkokan Karatedo - Switzerland
Shorinjiryu Kenkokan Karatedo Basel - Basel, Switzerland

 

AUSTRALIA

Australian Shorinjiryu Karatedo